Menu

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
obchodnej spoločnosti MOSTPOOLS, s.r.o.
so sídlom Slovenská republika, Matuškova 18, 040 11 Košice
IČO: 45 557 641, DIČ: 202 304 81 81
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo 25745/V
pre predaj tovaru, výrobkov a služieb formou E-shop

1. Úvodné ustanovenia
1.1. Spoločnosť Mostpools, s.r.o. so sídlom Matuškova 18, Košice, 040 01, zapísaná v OR Okresného súdu Košice I oddiel: Sro, Vložka 25745/V, IČO: 45 557 641/ďalej len „predávajúci"/ vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru, výrobkov a služieb formou E-shop /ďalej len „VOP"/. Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré vznikajú v procese uzatvárania kúpnej zmluvy ako aj po uzavretí kúpnej zmluvy.
1.2. Tieto VOP sú v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. Zároveň tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a zákazníkom. Sú verejne dostupné na internetovej stránke predávajúceho v sekcii E-shop
2. Definície pojmov
2.1. Tovar: všetky veci, ktoré má predávajúci vo svojej ponuke v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Konkrétny Tovar musí byť vždy presne definovaný v kúpnej zmluve, aby nebolo možné zameniť ho s iným Tovarom
2.2. Kúpna cena: hodnota Tovaru vyjadrená v peniazoch, určená predávajúcim v cenovej ponuke.
2.3. Kupujúci: fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do právneho vzťahu so spoločnosťou Most, s.r.o. uzavretím kúpnej zmluvy.
2.4. Kúpna zmluva: zmluva, ktorej predmetom je záväzok predávajúceho voči kupujúcemu previesť na kupujúceho vlastnícke právo k Tovaru a záväzok Kupujúceho uhradiť Predávajúcemu za tovar Kúpnu cenu. Za kúpnu zmluvu sa na účely E-shopu považuje odoslaný a prijatý objednávkový formulár zverejnený na internetovej stránke Predávajúceho, ktorého obsah je Predávajúcim akceptovaný momentom dodania tovaru.
2.5. Zmluvné strany: znamená Predávajúceho a Kupujúceho spoločne. Zmluvná strana znamená ktorúkoľvek z nich.
2.6. Dodanie Tovaru: znamená jeho doručenie na adresu určenú v Kúpnej zmluve. Pokiaľ nebolo v Kúpnej zmluve dohodnuté inak, za dodanie Tovaru sa nepovažuje jeho vyloženie.
2.7. Obchodný zákonník: zákon číslo 513/1991 Zb. v platnom znení.
2.8. Občiansky zákonník: zákon číslo 40/1964 Zb. v platnom znení.
2.9. Zákon o ochrane spotrebiteľa: zákon číslo 250/2007 Z. z. v platnom znení.
2.10. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji: zákon číslo 108/2000 Z. z. v platnom znení.
3. Objednanie tovaru
3.1. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "objednávka") spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.
3.2. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Späť nakupovať", ktorým sa Kupujúci vráti do predošlých krokov. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Odoslať objednávku!". Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými v objednávkovom formulári požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na objednávateľa, názov objednávaného tovaru, množstvo a taktiež čas a spôsob dodania. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.
3.3. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci odošle e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúcemu.
3.4. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúceho (ďalej len "akceptácia").
3.5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu.
3.6. Predávajúci je vždy oprávnený, v závislosti od charakteru objednávky Kupujúceho- množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosťou a podobne, žiadať od Kupujúceho autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme alebo telefonicky. V prípade ak Kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej Predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili.
3.7. Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu Kupujúcemu v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho.
4. Práva a povinnosti zmluvných strán
4.1. Základné práva a povinnosti predávajúceho
Predávajúci:
a) má povinnosť po akceptácii dodať kupujúcemu predmet objednávky v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a zabezpečiť jeho zabalenie a prepravu s ohľadom na druh a typ tovaru,
b) spolu s tovarom odovzdať kupujúcemu všetky podklady potrebné na používanie tovaru, hlavne návod na použitie v Slovenskom jazyku, daňový doklad, dodací list,
c) má právo na riadne zaplatenie kúpnej ceny v súlade s ustanoveniami VOP.
4.2. Základné práva a povinnosti kupujúceho
Kupujúci:
a) má právo na riadne dodanie objednaného tovaru v množstve, kvalite a termíne dodania v súlade s VOP,
b) má povinnosť riadne zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v objednávke,
c) má právo a povinnosť prevziať riadne dodaný tovar a potvrdiť svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
5. Dodacie podmienky
5.1. Tovar bude Kupujúcemu dodaný v lehote uvedenej na internetovej stránke Predávajúceho pri príslušnom tovare v katalógu tovarov, alebo v lehote dohodnutej medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Do tejto lehoty sa započítavajú iba pracovné dni.
5.2. Dodacia lehota začína pri tovare, ktorého kúpna cena bude Kupujúcim hradená pri prevzatí tovaru, t.j. na dobierku kuriérskou službou REMAX, plynúť dňom doručenia akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu.
5.3. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho.
5.4. Pred dodaním tovaru je predávajúci povinný kontaktovať Kupujúceho za účelom spresnenia času dodania. Rovnako je predávajúci povinný kontaktovať Kupujúceho aj v prípade, ak je predpoklad, že bude s dodaním Tovaru meškať. V tomto prípade je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradný termín plnenia alebo náhradné plnenie.
5.5. Ak Predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a Kupujúci s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.
5.6. Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť prepravcov a Predávajúcemu. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená.
5.7. Mechanické poškodenie Tovaru v nepoškodenom obale je povinný kupujúci bezodkladne po zistení oznámiť predávajúcemu, najneskôr však do 3 kalendárnych dní od dodania. Na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia sa nebude prihliadať.
5.8. S tovarom je Kupujúcemu vždy doručený daňový doklad, ktorý slúži aj ako dodací a záručný list.
6. Platobné podmienky
6.1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu.
6.2. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Kúpna cena je uvedená vrátane DPH.
6.3. V kúpnej cene podľa bodu nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru, ani náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu.
6.4. Predávajúci je oprávnený požadovať od Kupujúceho zaplatenie zálohy za objednaný tovar vo výške 60%. O tejto skutočnosti je Predávajúci povinný informovať Kupujúceho v akceptácii
7. Záruky a reklamácie
7.1. Záručná doba je 24 mesiacov.
7.2. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov.
7.3. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:
a) osobne v predajni Predávajúceho,
b) odoslaním reklamovaného tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi poštou na adresu Predávajúceho:
MOSTPOOLS, s.r.o.
Južná trieda 48
040 01 Košice
c) emailom zaslaným na sekretariat@mostpools.sk, ktorého prílohou bude podrobný popis vady a ostatné požadované dokumenty
8. Odstúpenie od zmluvy
8.1. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.
8.2. Kupujúci je povinný tovar vrátiť buď osobne do predajne Predávajúceho, alebo odoslaním tovaru na adresu Predávajúceho : MOSTPOOLS, s.r.o., Matuškova 18, 040 11 Košice (tovar odoslaný na dobierku nebude Predávajúcim prevzatý, ale naopak bude Kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť). V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale.
8.3. Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 15 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy, a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho, alebo prevodom na účet Kupujúceho. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.
8.4. Pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, Kupujúci nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze
8.5. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.
9. Spoločné a záverečné ustanovenia
9.1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho.
9.2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.
9.3. Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar včítane prípadných expedičných a dopravných nákladov, Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.
9.4. Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru vrátane jeho ceny od odoslania akceptácie Kupujúcemu až do doby dodania tovaru Kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok v zvláštnom prípade inak. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný do doby stanovenej na dodanie tovaru.
9.5. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.
10. Ochrana osobných údajov
10.1 Prevádzkovateľ prehlasuje všetky osobné informácie odovzdané kupujúcim za dôverné a slúžia na naplnenie zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Dáta nebudú poskytnuté tretím osobám. Výnimkou sú informácie potrebné pre prepravu tovaru (meno, priezvisko, adresa a v niektorých prípadoch telefón pre kontakt dopravcu so zákazníkom.)

Získajte náš katalóg víriviek a swimspa zdarma !

Kontrolný kód

i
Zavrieť

kontakty k virivkam

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Zavrieť
Zavrieť